Klimat

Värmland ska vara klimatneutralt år 2030. Det är det gemensamma regionala klimatmålet för regionen.

Skog

2009 satte Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland tillsammans med aktörer från näringslivet upp målet. Organisationerna gjorde då ett gemensamt upprop för klimatet. Till grund för det värmländska klimatmålet låg dels Länsstyrelsens regeringsuppdrag som handlar om att ta fram en regional energi- och klimatstrategi, dels det dåvarande regionala utvecklingsprogrammet för Värmland.

Energikontor Värmland har bland annat arbetat med att förankra målet hos aktörer i regionen i projektet Klimatneutrala Värmland.

Klimatläget i Värmland

Värmlands utsläpp av koldioxid från fossila bränslen var 2009 1,6 miljoner ton. Den största utsläppskällan är vägtrafiken som står för 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.

Näst största utsläppskällan är industri-, el- och värmeproduktion, 30 procent. Tredje största utsläppsposten är metan och lustgas från jordbruket, 15 procent.Trenden de senaste tio åren är att utsläppen från energiförsörjning och industri har minskat kraftigt medan utsläppen från vägtrafiken har ökat något. Största anledningen till att utsläppen minskar är minskad oljeanvändning inom industrin och till hushållens uppvärming.
En sammanställning av klimatläget i Värmland hittar du i rapporten Mot ett klimatneutralt Värmland - möjligheter till regional utveckling